English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦


رئیس اداره اقتصاد درمان,استاندارد وفناوری سلامت :دکتر حمید رحیمی

 

کارشناس اقتصاد درمان: معصومه ابراهیمی


32239509-32245463