English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦


فایل های جلسه چهارم آموزش مفاهیم مدیریت بیمارستان که به میزبانی بیمارستان شهید عافیان ارومیه  برگزار گردید را از اینجا دانلود نمایید.


استاد ارجمندآقای دکتر لامعی در این کارگاه به نقش مدیران ارشد در زمینه ارتقای مستمر کیفیت اشاره کرده و فرمودند پس از شروع تلاش­های کیفیت، بین انتظارات بوجود آمده ونتایج این تلاشها فاصله عمیقی بوجودمی آید.


jalase44

 

با توجه به کندی نتایج، ممکن است کارکنان دلسرد شده و نتایج شومی چون نومیدی و بدبینی و بی­تفاوتی را سبب شود، لذا اگر مدیران ارشد سطوح مختلف سازمان از ابتداء خود را در گیر ارتقای مستمر کیفیت نکنند، آموزش ها و فعالیتهای جزیره ای انتظاراتی را ایجاد می­کنند که مثل کف روی آب هستند ظاهر می­شوند و به سرعت ازبین می روند.


آقای دکتر عقلمند به مراحل اجرای حاکمیت بالینی اشاره کرده و گفتند حاکمیت بالینی فقط حول یک اصل یعنی ارتقای مستمر کیفیت خدمات بالینی شکل گرفته است و اجرای آن از طریق مدیریت فرایندهای بالینی امکان پذیر می­باشد برای اجرای حاکمیت بالینیچهار مرحله اصلی وجود داردکه مرحله اول کسب آمادگی است و تمامی این دوره ها براین مبنا برگزار می شود .

jalase42


مدیر امور بیمارستان­ها و تعالی خدمات بالینی سپس به نقش دانش تخصصی و دانش ارتقاء در ارتقای کیفیت مراقب­ها اشاره کرده و افزودند درست است دانش تخصصی هر از گاهی ممکن است به ارتقا منجر شود، در حالی که اگر دانش ارتقا در کنار دانش تخصصی مورد استفاده قرار گیرد ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ­ها میسر خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه نیز به نقش کلیدی مدیران ارشد مراکز درمانی در استقرار حاکمیت بالینی و هرمدل ارتقای کیفیت تاکید کردند.

jalase41

اضافه می­شود که این کارگاه­ها با هدف آشناسازی مدیران ارشد مراکز درمانی با مفاهیم مدیریت بیمارستانی و حاکمیت بالینی از طرف مدیریت امور بیمارستان­ها و تعالی خدمات بالینی معاونت امور درمان برای شش ماهه دوم سال­جاری برنامه­ریزی و. اجرا می شود.