English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦


فایل های جلسه پنجم آموزش مفاهیم مدیریت بیمارستان که به میزبانی بیمارستان 523

ارتش ارومیه برگزار گردید را از اینجا دانلود نمایید.