English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
-->


فایل های جلسه ششم آموزش مفاهیم مدیریت بیمارستان که به میزبانی بیمارستان

امام خمینی (ره)ارومیه برگزار گردید را از اینجا دانلود نمایید.