English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
-->


 pdfنتايج ارزشيابی کارگاه های راهبرد ارتقای کيفيت خدمات بالينی (تاریخ 4 و 5 تیر ماه 1392)

 

pdfنتايج ارزشيابی کارگاه های راهبرد ارتقای کيفيت خدمات بالينی (تاریخ 7 و 8 تیر ماه 1392)