English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
-->


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور