English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور