English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
-->


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور