English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
--> 

                                  تلفن تماس:           32239509-32245463

 

 

چکیده ای از تکنولوژی پزشکی هسته ای

pdfآیین نامه پزشکی هسته ای 

pdfایین نامه مراکز تصویر برداری و رادیو لوژی پزشکی