English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦


برای دریافت فایل های اموزشی روع عکس زیر کلیک نمایید(سایت آوای سلامت)

 

چک لیست اثر بخشی آموزش به بیمار

چك ليست ارزيابي آموزش به بيمار

فلوچارت آموزش به بیمار

فرم آموزش به بیمار

شرح وظایف