English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦


مسئول آموزش و پزوهش فوریت های پزشکی: باقر محمدنژاد

email2 amozesh_ems@yahoo.com           

1323862476 fax   - 32222873