English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
-->


 

 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها : آقای  جعفر قلیزاده

شماره تماس معاونت : 32239509-044

شماره تلفن داخلی : 111