English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
-->وضعیت نیروی انسانی مراکز درمانی دانشگاه

وضعیت اضافه کاری پرسنل گروه پرستاری دانشگاه

شاخص و جذب نیرو در سال های 93-96

 استانداردهای جهانی نیروی انسانی

استاندارد نیروی انسانی پرستاری