English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
-->


وضعیت نیروی انسانی مراکز درمانی دانشگاه

آمار جذب نیروی انسانی در سال های 93-96

وضعیت اضافه کاری پرسنل گروه پرستاری دانشگاه

 

 استانداردهای جهانی نیروی انسانی

استاندارد نیروی انسانی پرستاری