English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
-->


zipاسلاید های آموزشی

 

zipآئين نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها

 

zipفرم های آماری

 

zipفرم های بازرسی  و  نظارتی

 

zipفرم های درخواست و گزارش عوارض

 

zipنمونه گواهی ها در هموویژلانس

 

pdfجدول راهنمای استقرار سیستم هموویژلانس و تکمیل فرم ها

 

pdfنمونه دفتر بانک خون بیمارستان

 

zipهموویژلانس -حمل و نقل و چگونگی استفاده از فرم ها