English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا اصغر زاده

سمت : مسئول امور رفاهی

کدپستی: 5714733573

شماره داخلی: 278

آدرس محل کار: ارومیه تقاطع خیابان جهاد و خیابان راهنمایی معاونت امور درمان