English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢
-->

 

 

 

 

رئیس اداره اقتصاد درمان,استاندارد وفناوری سلامت : دکتر حمید رحیمی

 

تلفن: 04432239509  داخلی202

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم

 

شرح وظایف اداره اقتصاد درمان

 • تحلیل اقتصادی و مالی برنامه های حوزه درمان
 • تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی ،کسورات ،تخفیفات و سود و زیان بیمارستانها
 • بررسی حواله های حوزه درمان تخصیصی از وزارت و مطابقت با عملکرد واقعی
 • چاره اندیشی و رایزنی برای حل مشکلات بیمارستان ها با سازمانهای بیمه گر
 • تهیه و تدوین اقلام آماری و شــاخص های سازمانی موردنیاز برنامه ریزی راهبردی
 • ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از نشت منابع بیمارستان
 • برنامه ریزی در طراحی فرمت جمع آوری داده های اقتصادی مراکز
 • تحلیل داده های جمع آوری شده و توصیه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود
 • بررسی وضعیت موجود مدیریت اقتصادی بیمارستانها
 • بررسی حواله های حوزه درمان تخصیصی از وزارت و مطابقت با عملکرد واقعی
 • مداخله در اعمال جراحی گلوبال ضررده جهت مدیریت مصرف دارو و لوازم پزشکی با بررسی هزینه واقعی خدمات و تجهیزات مصرفی
 • ساماندهی اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات در کلیه مراکز
 • ساماندهی و عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی در راستای وصول سریع درآمد و قرارداد مرتبط با بخشهای VIP
 • پایش سامانه های متصل به سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی توسط مراکز به ویژه ردیف های اعتباری: ماده ۹۲ ، کاهش فرانشیز، مددکاری
 • اطلاع رسانی و ابلاغ گایدلاینهای ابلاغی و استانداردهای خرید راهبردی و پیگیری عناوین انتخابی برای پیاده سازی
 • پایش سامانه های متصل به سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی
 • تعامل با معاونت غذا و دارو جهت پایش کدهای irc و کدهای اصالت دارو و اقلام پزشکی
 • حل مشکلات بیمارستان ها با سازمانهای بیمه گر و تعامل جهت بهبود وضعیت
 • بررسی میزان و علل کسورات و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای و اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات بیمه ای
 • راهنمایی واحدهای محیطی در نحوه بکارگیری صحیح کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و انعکاس نقطه نظرات و نیازسنجی اصلاحات مرتبط
 • پیگیری امور مربوط به خدمات جدید فاقد تعرفه و ارائه پیشنهاداتی در جهت منطقی نمودن تعرفه ها
 • انجام بازدیدهای دوره ای در جهت رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و ارائه بازخورد به واحدها
 • نظارت بر پیاده سازی سیاست ارزی اقلام سلامت محور و اجرای طرح دارویار در سیستم های اطلاعات بیمارستانی و تطابق با سایت سازمانهای بیمه گر ( ارز ترجیحی دارو و ملزومات پزشکی)
 • نظارت بر پیاده سازی و اجرای تعرفه خدمات پرستاری در سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS