English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢
-->

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف و شناسنامه مددكاري اجتماعي در حوزه سلامت

پروتکل جامع خدمات مددکاری

دستورالعمل خودکشی

راهنمای مداخلات تخصصی کودک آزاری

راهنمای مداخلات تخصصی مددکاران در سرطان

پروتکل مداخلات تخصصی مددکاران اجتماعی در حوادث و بلایا

حمایت اقتصادی

سند کسب و کار مددکاری

شناسنامه مددکاری اجتماعی در حوزه سلامت

 

 پروتكل حمايت هاي رواني اجتماعي در كرونا

 سند کسب و کار فرم مددکاری اجتماعی