English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٤ مهر ١٤٠٢
-->

 

 

 

اهم فعالیت ها و شرح وظایف:

شرح وظایف واحد

 

 1- جمع آوری،بررسی،پردازش آمار فعالیت وعملکرد بیمارستانهای تابعه.


2 - ساماندهی وارائه گزارشات مربوط به اطلاعات حوزه درمان جهت اتخاذتصمیمات صحیح مدیریتی.


3- تهیه شاخص های عملکردحوزه درمان دانشگاه،بودجه تفصیلی وهیات امنا دانشگاه جهت ارائه به مراجع ذیربط.


4 - نظارت وپیگیری ثبت صحیح،به موقع وکامل اطلاعات بیمارستانی در سامانه آواب(درسه حوزه: بخش های بیمارستانی،تجهیزات ونیروی انسانی).


5 - پیش بینی نیازهای واحدهای تابعه درزمینه نیروی انسانی واقدام در جهت تامین آنها(طرحی،قراردادی،استخدامی).


6 - طراحی برنامه های آموزشی درخصوص آمار وفناوری اطلاعات جهت ارتقا توان تخصصی کارکنان.


7 - همکاری در اجرای طرح ملی داده های بیمارستانی با وزارت متبوع وواحدهای تابعه.


8 - آموزش دستورالعمل ها وتدوین طرح های مورد نیاز واحدآمار وفناوری اطلاعات بیمارستانهای تابعه.


9- بررسی مسائل ومشکلات مربوط به قسمت نرم افزاری وسخت افزاری واحد های مربوطه واقدام در جهت رفع آنها(وب سایت ،اتوماسیون،شبکه وکامپیوترها).


10 - همکاری در طراحی برنامه ها ونرم افزارهای مورد نیازحوزه درمان.


11 - استقرار و راه اندازی نظام اطلاعات بیمارستانی (HIS) در مراکز درمانی استان.


12- اعتباربخشی واحدآماروفناوری اطلاعات بیمارستانهای تابعه.