English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
-->

 

 

 

برگزاری آزمون  مصوب غیرحضوری برای کارکنان واحد مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات


 منبع آزمون برای واحد فناوری اطلاعات  برای تاریخ های 93/06/11 و 93/06/12

توجه : فقط فصل های 1 - 2 -3 -4 -5 - 6 - 13  برای فناوری اطلاعات جزء آزمون می باشند.

Advanced.Computer.Networks 


منبع آزمون برای واحد آمار و مدارک پزشکی برای تاریخ های 93/06/11 و 93/06/12

network 

 

منابع آزمون به تاریخ 93/07/08 و 93/07/09 برای هردو واحد مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات

فصل 5

فصل6

فصل7

فصل8

فصل9

رضایت نامه و جنبه های قانونی آن

HIS