English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١
-->

 

 


 

معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آدرس: پایین تر از فلکه جهاد اول خیابان راهنمایی معاونت امور درمان

تلفن:04432259509

پست الکترونیک: darman@umsu.ac.ir

کد پستی: 5714733573