English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->

 

 

 

 


 

 

  • کمیته های اخلاق بالینی به عنوان نهاد سیاست گزار، ناظرو تصمیم ساز و با اهداف افزایش میزان رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات سلامت در محیط های بالینی به ویژه بیمارستانها تشکیل می شود. فلسفه وجودی کمیته های اخلاق بالینی، تامین، حفظ و ارتقای اعتماد میان ارائه کنندگان و گیرندگان خذمات سلامت و "پاسداری از حقوق بیمار و ارائه کنندگان خدمت و ارتقای اخلاق سازمانی" است.این کمیته تلاش می کند تا با ترکیبی متنوع، رسالت خود را به صورت همه جانبه به انجام برساند.
  • کمیته های اخلاق بالینی در سه سطح مختلف تشکیل می شود. بالاترین سطح کمیته ها شامل کمیته ملی اخلاق بالینی مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مسئولیت حوزه اخلاق بالینی را بر عهده دارد. سطح دوم شامل کمیته های اخلاق بالینی دانشگاهی مستقر در دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی می باشدکه مسئولیت ارائه خدمات سلامت در یک محدوده جغرافیایی را دارند.سومین سطح کمیته های اخلاق بالینی شامل کمیته های اخلاق بالینی مستقر در مراکز ارئه خدمات سلامت به ویژه بیمارستانها است.

 

کارشناس کمیته اخلاق بالینی: خانم سارا خلیل زاده

محل کار: خیابان رسالت کوی اورژانس مدیریت پرستاری

تلفن:32254700