English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
-->

 

 

 

استاندارد تجهیزات اورژانس

استاندارد هفتم

داروهای آمبولانس سال 93

دستورالعمل تریاژ

دستورالعمل جامع اورژانس نسخه 01

راهنمای جدید medcare

راهنمای شاخصها2

سرفصل هاي آموزشي تدوين شده