English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١
-->

 

 


 


 

 

 

سوالات رایج در خصوص اهداکنندگان عضو

جنبه های اخلاقی و قانونی مرگ مغزی و پیوند اعضا

Donor Managment

شرایط لازم برای تاسیس مرکز اهداء عضو

ارزیابی OPU در اهدای عضو در ایران

 

شاخص های جذب نیروی انسانی در مراکز فراهم آوری اعضا

مدل ایرانی طرح پشتیبانی از مراکز فراهم آوری اعضا

 

مراحل اهداء عضو:


       فرایند فراهم آوری اعضای پیوندی شامل ٥ مرحله می باشد :

 

1.   شناسایی و ارجاع  مرگ مغزی

     بیمار در بیمارستان بستری می شود و کلیه اقدامات در جهت حفظ زندگی بیمار بعمل می آید. پس از ارزیابی های اولیه، بیمار با احتمال مرگ مغزی به واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی اعلام می       شود.

     بر طبق قانون مصوبه همه بیمارستانها در سطح کشور موظفند تا موارد مرگ مغزی را بلافاصله به واحد های فراهم آوری اعضای پیوندی اطلاع دهند.

     هماهنگ کننده ها و تیم تأیید مرگ مغزی در محل حاضر می شوند و و ارزیابی بیمار از نظر مرگ مغزی شروع می شود.

 

2.   تأیید مرگ مغزی و گرفتن رضایت

   پس از تایید مرگ مغزی، هماهنگ کنندگان پیوند با خانواده بیمار در خصوص اهداﺀ عضو صحبت می کنند و در صورت موافقت، تیم جراحی آگاه می شوند.

 

3.   ارزیابی فرد اهداء کننده

       فرد اهداء کننده از نظر اکثر بیماری های بد خیم و یا عفونت های غیر قابل درمان غربالگیری می شود.

 

4.   مراقبت از عضو پیوندی وشناسایی گیرنده مناسب

 

5.   برداشت و پیوند عضو یا بافت مربوطه

    بیمار به اتاق عمل انتقال داده می شود و پس از برداشت اعضای پپوندی و نسوج، فرد اهداء کننده برای مراسم خاک سپاری آماده می شود.