English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
-->


مدیر امور بیمارستانها وتعالی خدمات بالینی: دکتر علی شرق


 

32239509-32245463