English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 

 

 


 

                                  تلفن تماس:           32239509-32245463

 

 

چکیده ای از تکنولوژی پزشکی هسته ای

pdfآیین نامه پزشکی هسته ای 

pdfایین نامه مراکز تصویر برداری و رادیو لوژی پزشکی