English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 

 

 

کارشناس مسئول نظارت برمراکز درمان سو مصرف مواد: دکترمهران رامی

کارشناس نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد: ایرج جعفری

 


32239509-32245463


جهت دریافت موارد اموزشی درمان سو مصرف مواد اینجا کنید


لیست مراکز مجاز آموزش عملی درمانهای اختلالات مصرف مواد 

zip مدارک پرونده ای مددکاران مراکز سوئ مصرف مواد

pdf ابلاغ تعرفه درمان مراکز اعتیاد

pdfلیست وسایل ضروری برای ترالی اورژانس مراکز درمان سوئ مصرف مواد

pdfدستورالعمل تاسیس  مدیریت و نظارت برمراکز مجاز دولتی و غیر دولتی  

pdfآیین نامه مراکز درمان سوء مصرف مواد 

pdfچک لیست نظارت بر مراکز سوء مصرف   

pdfچک لیست نظارت  مراکز گذری dic   

pdfآخرین تعرفه مراکز سوء مصرف مواد   

 pdfفرم امار فصلی   

pdfپروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم 

pdfایین نامه راه اندازی اپیوم  

pdfپروتکل درمان با داروهای اگونیست  

pdfپروتکل درمان با بوپرونورفین    

pdfراهنمای تکمیل فرم ثبت خدمات درمان سوء­مصرف مواد