English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 

 

 

مسئول واحد اسناد ترافیکی :مهدی میرزازاده

32239509-32245463

نمودار جریان فرایند تهیه اقلام پزشکی مصدومین تصادفی

  pdf لیست قیمت اقلام ارتوپدی تولید داخل در سال 1392

zipقیمت اقلام ارتوپدی(هزینه های ست جاگزاری و استرل لوازم و ورود کارشناسان اعزامی شرکت های تولید کننده به اتاق عمل)