English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨
-->


 


مسئول واحد IT :  مهندس اصغر قاسم زاده

شماره تماس: 04432239509 -127