English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 

 

 

 

فرم 1- 201 جدید 

راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران

نظام نوین آماری


چک لیست پایش آواب

فرمت شاخصهای ارسالی آواب

فرم آمار ماهانه 1-  201  


آمار ماهانه بیمارستان

 

 

فرم ارزيابي تخصصي و مراقبت تغذيه اي بزرگسالان  

 ارزيابي تخصصي و مراقبت تغذيه اي بزرگسالان بستری در بیمارستان 

 

فرم شرح حال مادر باردار

 

zipفرم های آماری

 

pdfشاخص های آماری

 

pdfنحوه تکمیل فرم 1-201

 

pdfنحوه تکمیل فرم 2-201

 

pdfنحوه تکمیل فرم اورژانس

 

pdfتوضیحات تکمیلی


pdfشاخص های ملی سلامت