English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 

 

 

دستورالعمل نحوه برگزاري دوره آموزشي درمانگران اعتياد 

راهنمای ارسال گزارش  سه ماهه مراکز

فرم  رنگی ارسال آمار سه ماهه

راهنمای گزارش دهی دادههای مراجعان تحت درمان اختلالات مصرف مواد

 

چک لیست نظارت 

پرونده پیشنهادی معاونت درمان 

 راهنما

 

 آمار شورای هماهنگی 

 فرم های پرونده بیماران مراکز درمان سوء مصرف مواد

شعارهای پیشگیری از اعتیاد

 

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون 

راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد

راهنمای بالینی مسمومیت با محرک ها

راهنمای مدیریت وابستگی مواد در بارداری،زایمان و شیر دهی

درمان بر اساس مدل ماتریکس

درمان بر اساس الگوی تغییر یافته ماتریکس

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با دارو های آگونیست

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با دارو های آگونیست

ضمیمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آرگونیست

پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم

 

pdfهشدار در خصوص اپیدمی مسمومیت با متانول