English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 

 

 

دستورالعمل  برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه دیماه 96

چک لیست مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

ICD10 

فرم سناریوی  حوادث ترافیکی

فرم سناریوی حوادث غیر ترافیکی

فرم گزارش فوری