English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
-->


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور