برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تیم کارشناسی اداره نظارت بر درمان

دکتر سیامک صفاری

دکتر سیامک صفاری

رئیس اداره نظارت بر درمان

احمد اسمعیلی

احمد اسمعیلی

کارشناس نظارت بر درمان

کارشناسی پرستاری

دکتر فاطمه مرادی

دکتر فاطمه مرادی

کارشناس رسیدگی به شکایات

دکتری پزشکی

ناصر عیسی زاده

ناصر عیسی زاده

کارشناس نظارت بر درمان

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

مهدی میرزا زاده

مهدی میرزا زاده

کارشناس نظارت بر درمان

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

میترا خدایی

میترا خدایی

کارشناس نظارت بر درمان

کارشناس پرستاری

مهسا عبادی

مهسا عبادی

کارشناس نظارت بر درمان

کارشناس ارشد روان پرستاری

نادرمختارزاده

نادرمختارزاده

کارشناس نظارت بر درمان

کارشناس پرستاری

نعیمه انتظاری

نعیمه انتظاری

کارشناس نظارت بر درمان

تنظیمات قالب