برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف کارگزینی معاونت درمان:

 •  صدور احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان طبق قوانین و مقررات
 • ورود اطلاعات و انجام امور مربوط با نرم افزارهای مرتبط با منابع انسانی( جامع پرسنلی، تردد، ارزیابی ،ارتقاء رتبه، بازنشستگی و...)، و ارائه آمار و گزارشات مورد نیاز
 • تهیه پیش نویس مکاتبات ، استعلامات و... مورد نیاز
 • بررسی، تکمیل مدارک و معرفی کارکنان جدیدالاستخدام به مراجع ذی صلاح
 • انجام امور مربوط به خروج از خدمت (بازنشستگی، حقوق وظیفه، انفصال از خدمت، ترک خدمت، فسخ قرارداد، از کار افتادگی، استعفاء، باز خرید خدمت و...)
 • انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان و تمدید قرارداد مستخدمین
 • انجام امور مربوط به احتساب سوابق ، ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان مشمول به منظور ارسال به کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه
 • انجام امور مربوط به تغییر عنوان، تغییر پست سازمانی و  اعمال مدرک تحصیلی کارکنان به منظور ارسال به کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • تهیه انواع ابلاغ از قبیل (پاس شیر - پاس جانبازی-تعیین محل خدمت و...)
 • انجام امور مربوط به انتقال، ماموریت و جابجایی کارکنان
 • همکاری در تکمیل سنجه های مرتبط با حوزه منابع انسانی در اعتبار بخشی
 • انجام امور مربوط به نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات ضریب کا و پیام آوران بهداشت
 • انجام امور مربوط به اجرای مصوبات کمیته ها و نظارت بر ابلاغ آراء هیات تخلفات، تجدید نظر و کمیته انضباط کار و اجرای آرای مزبور
 • اجرای نظریه های هسته گزینش کارکنان برابر با قوانین و مقررات مربوطه
 • بایگانی و ضبط مکاتبات و مستندات
 • انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات و در حیطه شغلی مربوطه

علی عبدالهی

علی عبدالهی

مسئول امور پرسنلی

سحر اطاعت

سحر اطاعت

کارشناس امور پرسنلی

تنظیمات قالب