برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

  • کمیته های اخلاق بالینی به عنوان نهاد سیاست گزار، ناظرو تصمیم ساز و با اهداف افزایش میزان رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات سلامت در محیط های بالینی به ویژه بیمارستانها تشکیل می شود. فلسفه وجودی کمیته های اخلاق بالینی، تامین، حفظ و ارتقای اعتماد میان ارائه کنندگان و گیرندگان خذمات سلامت و "پاسداری از حقوق بیمار و ارائه کنندگان خدمت و ارتقای اخلاق سازمانی" است.این کمیته تلاش می کند تا با ترکیبی متنوع، رسالت خود را به صورت همه جانبه به انجام برساند.
  • کمیته های اخلاق بالینی در سه سطح مختلف تشکیل می شود. بالاترین سطح کمیته ها شامل کمیته ملی اخلاق بالینی مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مسئولیت حوزه اخلاق بالینی را بر عهده دارد. سطح دوم شامل کمیته های اخلاق بالینی دانشگاهی مستقر در دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی می باشدکه مسئولیت ارائه خدمات سلامت در یک محدوده جغرافیایی را دارند.سومین سطح کمیته های اخلاق بالینی شامل کمیته های اخلاق بالینی مستقر در مراکز ارئه خدمات سلامت به ویژه بیمارستانها است.

 

 


 

دستور العمل ها و آئین نامه ها                                               لینک کمیته اخلاق بالینی بیمارستان ها

 


اعضاء کمیته اخلاق بالینی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

دکتر ناصر مسعودی

نام و نام خانوادگی:

دکترشهرام صالحی

معاون امور درمان دانشگاه

مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

سمت:

رئیس کمیته

سمت:

مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

ایمیل:

 

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر احسان ریخته گر

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر اکبرایلاتی

معاون امور بهداشتی دانشگاه

معاون فنی سازمان نظام پزشکی استان

سمت:

 

سمت:

معاون فنی و نظارت و برنامه ریزی استان

ایمیل:

 rikhtegar.e@umsu.ac.ir

ایمیل:

akbar.ilaty@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

دکتر موسی ادیب فر

نام و نام خانوادگی:

دکتر ابراهیم صالحی

مدیر کل پزشکی قانونی استان

مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

سمت:

مدیر کل پزشکی قانونی استان

سمت:

مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت امور درمان

ایمیل:

Mosa.adibfar@gmail.com

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر فرزین رضازاده

نام و نام خانوادگی:

دکتر فرشاد محمدی

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان

مدیر امور پرستاری دانشگاه

سمت:

مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

سمت:

مدیر امور پرستاری دانشگاه

ایمیل:

farzinrezazadeh@gmail.com

ایمیل:

Farshad_mohammadi66@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

حجت الاسلام مجید طاهری

نام و نام خانوادگی:

داوود کریمی

روحانی آشنا به حقوق پزشکی

حقوقدان آشنا به حقوق پزشکی

سمت:

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه

سمت:

مدیر امور حقوقی دانشگاه

ایمیل:

mohamadsaleh0087@gmail.com

ایمیل:

davod.karimi349@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

دکتر نازآفرین قاسم زاده

نام و نام خانوادگی:

دکتر ناصر عبائی

متخصص اخلاق پزشکی

پزشک با سابقه مدیریت بخش خصوصی

سمت:

رئیس کار گروه اعتلای اخلاق حرفه‌ای دانشگاه

سمت:

رئیس سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان

ایمیل:

nazafarin.ghasemzadeh@gmail.com

ایمیل:

dr_abaee@yahoo.com

نام و نام خانوادگی:

دکتر امیر اولیایی


نام و نام خانوادگی:

مهندس عزیز متاعی

پزشک با سابقه ریاست بیمارستان آموزشی

عضو غیر متخصص (نماینده جامعه)

سمت:

مدیرعامل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه

سمت:

مدیریت بتن آماده چومران و مجتمع تجاری پردیس

ایمیل:

dr.amiroliyaierezai@yahoo.com

ایمیل:

Aziz mataei@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

دکتر هادی عباسیان

نام و نام خانوادگی:

دکتر سید محمدعلیرضا حسینی

سرپرست معاونت غذا و دارو

رئیس اداره درمان

سمت:

سرپرست غذا و دارو دانشگاه

سمت:

 

ایمیل:

 hadi.abbasian@gmail.com

ایمیل:

 

نام و نام خانوادگی: مهندس کاظم مرتاض

 

 

 

 

 

 سمت:

 رئیس هیات مدیره مجمع خیرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب