برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
34صدور موافقت اصولی مراکز درمانی
35طراحی و اخذ تایید استفاده از فرم های جدید مدارک پزشکی
36طراحی واجرای برنامه ها ومداخلات ترویج زایمان طبیعی
37برگزاری کارگاه های آموزشی
38فرایند ارزیابی ادواری اعتبار بخشی
(EOC) تدوین برنامه پاسخ در بلایا و فوریتها
پایش ونظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی معاونت درمان
برنامه ریزی مداخله ای توزیع پزشکان در شرایط بحران
برگزاری دوره های باز آموزی تغذیه
برگزاری دوره های آموزشی دارای امتیاز
بررسي و تاييد درخواست هاي استعلاجي پزشكي
بررسي و تاييد درخواست هاي از كار افتادگي
بازنگری ضوابط و دستورالعمل های آموزشی
39فرایند ارزیابی جامع اعتبار بخشی
40کنترل و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پزشکان طب سنتی
افزايش بخش بيمارستان
بازديد از مراكز شيمي درماني سرپايي و بستري دانشگاهي جدید
بازدید از بخش تغذیه بیمارستانها
انجام مطالعات وتحلیل های آماری در خصوص علل مرگ ومیر کودکان
انجام مطالعات برآوری ونیاز سنجی نیروی انسانی مامایی
انجام مطالعات برآوردی ونیاز سنجی پزشکان متخصص
اعلام سقف بيمه سلامت مراكز
ارسال جواب های آزمایش از آزمایشگاه مرکز رفرانس به مراکز درخواست کننده
احصاء و تهیه بسته آموزشی
اجرای دوره های آموزشی
اجرای برنامه های نظارتی وپایش عملکرد پزشکان مقیم
اجرا ونظارت بر سیاست ها وضوابط ارتقائ انتصاب وعزل
ipd صدور يا تمديد مجوز
67یکپارچه سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی
66واگذاری واحد تجهیزات پزشکی مراکز به بخش خصوصی
65نیازسنجی و تامین تجهیزات سرمایه ای تصویربرداری
64نیاز سنجی خرید تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و موسسات
نیازشنجی آموزشی کادر درمانی
62نظارت وپایش بر کمیت وکیفیت خدمات بیمارستانی نوزادان
61نظارت وپایش بر کمیت وکیفیت خدمات بیمارستانی کودکان
60عنوان فزآیند نظارت و پایش
59طالعه ونیاز سنجی آموزشی جهت توانمندسازی پرسنلی در ارائه خدمات مامائی
58ممیزی آزمایشگاه
57نظارت و اعتبار بخشی مراکز تصویربرداری تابعه
55نظارت بر واحد تغذیه و رژیم درمانی واحدهای تابعه
54نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
53پایش کلینیک های سطح 2 و 3
52تدوین پروتکل جهت شایع ترین ورودی های اورژانس
51نظارت بر اجرای دستورالعمل ماده 92 بیمارستانها و مراکز
50واحد آموزش مرکز
49نظارت بر اجرای برنامه ها ومداخلات ترویج زایمان طبیعی
48ممیزی واحدهای ارائه دهنده خدمت به بیماران خاص
47مطالعه ونیاز سنجی آموزشی جهت توانمند سازی نیروهای مراقبت از کودکان
46مشاور تغذیه بیماران متابولیک ارثی
45تعیین و پیشنهاد اولویت های بهبود کیفیت و اصلاح و ارتقاء فرآیند های نظام مراقبت از مرگ کودک
44مدیریت نیروی انسانی آزمایشگاه
41مدیریت اعمال جراحی گلوبال ضررده
43مدیریت کمیته های تخصصی مرگ ومیر کودکان
42مدیریت ثبت وتجزیه وتحلیل اطلاعات خدمات مامایی بیمارستان
تدوین برنامه استراتژیک معاونت درمان
تدوین و بروز رسانی فرمت های دریافت اطلاعات، شاخص ها، استانداردها و چک لیست های نظارتی
تحلیل آمار واطلاعات عملکرد بیمارستان ها
تجویز منطقی خدمات تصویر برداری
تجویز منطقی آزمایش های تشخیصی و فراورده های خونی جهت بیماران بستری
تایید درخواست استفاده از داروی نارکوتیک
تامین و توزیع پزشکان متخصص
پذیرش/ اعزام بیماران
پایش ونظارت برحسن عملکرد دستگاههای تصویربرداری
صدور مجوز تمدید موافقت اصولی
تمدید پروانه بهره برداری مراکز درمانی
تعیین شاخص های ارتقا کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
تعیین خط مشی های درون وبرون سازمانی ترویج زایمان طبیعی
تعیین اولویتهای بهبود کیفیت و ارتقا فرایندهای مامائی
نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل کاهش فرانشیز
تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت درمان
تدوین و بروز رسانی فرمت شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد معاونت درمان
صدور پروانه های موسسات آزمایشگاهی
صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری مراکز رادیولوژی
سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع بیمارستانها در کارگروه تحول سلامت
شناسایی و ارائه خدمات ویژه به بیماران خاص
سیاست گذاری ومدیریت کمیته های تخصصی مقیمی
رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های پزشکی دانشجویان
رسیدگی به شکایات اعلام شده به سامانه 190
رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های درخواست کار افتادگی مددجویان کمیته امداد
راه اندازی کلینیک های سطح2و3 دیابت
رسیدگی به شکایات گیرنده خدمت
جمع آوری، ثبت، تجزیه و تحلیل داده های بیمارستانی / پیش بیمارستانی
تهیه بازخورد های عملکرد سلامت کودکان به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط
سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای بهبود کیفیت و گسترش ارائه خدمات کودکان
تنظیمات قالب